Typografia pre každého III.

Typografia pre každého III.

Kategória: 

Delenie slov

Správne vyplnenie riadku dosiahneme iba ak použijeme delenie slov (v programe túto funkciu nájdete pod názvom hyphenation). Toto delenie sa samozrejme riadni pravopisnými pravidlami, ktoré treba dodržiavať, ak chceme dosiahnuť naozaj kvalitné výstupy.

Základné pravidlá pre našu krajinu

Typografické pravidlá sa menia v každej krajine. Niekde sú veľmi podobné, no nemôžeme očakávať, že naše pravidlá budú platiť i pre anglický text.

Naše najzákladnejšie pravidlo hovorí, že jednohláskové predložky a spojky nenechávame na konci riadku. Delenie vždy narúša pravý zarovnaný okraj pri sadzbe do bloku a preto môžeme deliť maximálne trikrát pod sebou, pričom do tohto počtu sa započítavajú aj interpunkčné znamienka na konci riadku. (Nemusí sa dodržať pri sadzbe do 30 písmen).

Delenie dvojslabičných slov

Takéto slová určite všetci ľahko spoznáte. Delia sa iba v prípade ak prvá časť slova má viac ako jedno písmenodruhá, ktorá sa presúva na druhý riadok viac ako tri písmená (Pozor, za písmeno sa počíta i interpunkčné znamienko) .

Viacslabičné slová

Pokiaľ sa uprostred slova nachádza skupina spoluhlások, delíme slovo tak, že jednu spoluhlásku necháme na prvom riadkuostatné dve presunieme na ďalší riadok.

Zložené slová

Ak máme zložené slovo so spojovníkom, delíme ho tak, že spojovník opakujeme i na druhom riadku. V iných prípadoch dávame prednosť deleniu v mieste spojenia slova.

Spojenie slov alebo skratiek, číslic

Ak naozaj musíme rozdeliť číslicu a značku, napríklad pri merných jednotkách, začína na nasledujúcom riadku jednotka vypísaná celým slovom. Dátum neodporúčame deliť.

Pravidlá, kedy sa slová nesmú deliť

  1. Pokiaľ by ostalo na konci riadku jedno písmeno
  2. Pokiaľ by na nasledujúci riadok boli prenesené iba dve písmená
  3. Pokiaľ by rozdelením slova vzniklo slovo nevhodné, či vulgárneho významu
  4. Nesmie sa deliť titul a meno a skrátené meno a priezvisko (A. Nováková)
  5. Dátumy písané číslicami
  6. Nedelíme skratky (s.r.o.)

Informácie sme čerpali z knihy Typografický Manuál od V. Berana & Kolektiv.

Ďalšie články

6. 8. 2017
Zafarbenie sadzby je nesmierne dôležité a preto sa mu budeme venovať vo viacerých článkoch. V tomto dieli preberieme zarovnaný a nezarovnaný text a ich možnosti a tak isto odstavce a odstavcové zarážky, či vyznačovacie rezy.
1. 10. 2017
Typografia v umení, alebo typografia ako umenie? V posledných rokoch sa umelci rozhodli využívať písmo pre umeleckú tvorbu a tak sa čoraz častejšie stretávame so sochami či obrazmi, vytvorenými čisto z typografických znakov. 
10. 7. 2017
Typografia je základným kameňom, či už pri tvorbe kníh, plagátov, brožúr, logotypov, či webov. Ak niekto tvrdí opak, nepočúvajte ho. Zostavili sme niekoľko článkov na túto tému, aby sme vám ozrejmili aspoň tie najzákladnejšie informácie, ktoré vám pomôžu v úplnych začiatkoch.