Typografia pre každého II.

Typografia pre každého II.

Kategória: 

Zafarbenie sadzby

Je to pomer potlačenej a prázdnej plochy vysádzanej stránky. Ovplyvňuje to najmä použité písmo, šírka písmových znakov a jeho stredná výška, počet stĺpcovšírka sadzby. Správne zafarbenie sadzby je veľmi dôležité pretože ovplyvňuje čitateľnosť a celkový dojem zo stránky.

Hladká sadzba

Najčastejšie týmto spôsobom sádzame tzv. chlebový text – teda články, brožúrky, knihy – kde sa kladú vyššie nároky na čitateľove sústredenie. Hladká sadzba je teda základom pre všetky ďalšie druhy sádzania.

Pri hladkej sadzbe sa používa jeden druh, rez a stupeň písma. Odstavcová úprava by mala byť jednotná, najmä počet stĺpcov na stránke, ich šírka a spôsob zarovnania.

Zmiešaná sadzba

Obsahuje aj písma iného rezu, ktorými vyznačujeme, zdôrazňujeme. Pre vyznačovanie by sa mali používať rezy z tej istej písmovej rodiny – kurzíva, bold, semibold,...

Kurzíva

Je to najprirodzenejší spôsob vyznačovania, pretože pôsobí živo ale zároveň nenarušuje zafarbenie stránky.

Semibold a Bold

Polotučný a tučný rez používame pre nápadnejšie vyznačenie textu. Nemali by sa vzájomne kombinovať, ideálne ak si vyberiete jeden z nich.

Odstavec a odstavcová zarážka

Všetci to poznáme. V slovenčine sa najčastejšie používa na začiatku prvého riadku. Existuje však omnoho viac spôsobov

Východový riadok

Je to neúplný riadok na konci odstavca. Platia preň určité pravidlá.

  • Za prvé: Musí byť vždy dlhší ako odstavcová zarážka. Ak by bol kratší je najlepšie ho odstrániť, avšak nemali by sme zasahovať do autorovho textu. Môžete ho odstrániť opatrným zúžením medzislovných medzier, alebo zmeniť delenie slov, prípadne pridať časť textu.
  • Za druhé: Musí byť kratší ako plný riadok.

Predsadenie

Prvý riadok je sádzaný na plnú šírku a ostatné riadky sú zarážané (odsadzované). Používa sa pri zozname (a,b,c,d,...)

Odstavec bez odsadenia

Pri tejto sadzbe využívame východové riadky. Text môžeme sprehľadniť oddelením odstavcov voľným riadkom.

Relatívne odsadenie

Pri tejto úprave používame nejakú grafickú ozdobu pre oddelenie odstavcov.

Parchant a vdova

  • Parchant – Neúplny riadok textu, ktorý ostane ako východový riadok predchádzajúceho odstavca na začiatku nového stĺpca. Treba sa ho zbaviť, je to veľký chyba.
  • Vdova – Vznikne ak prvý riadok nového odstavca zabudneme na konci stĺpca alebo stránky.

Zarovnaný text do bloku

Zarovnané oba okraje, riadky sú teda rovnako dlhé. Sádza sa s odstavcovou zarážkou alebo v stĺpcoch bez zarážky. Úprava je náročná, treba zvážiť použitie vhodného písma a jeho následné úpravy. Počet slov v riadku nie je rovnaký a tak medzery medzi slovami budú tvoriť obrovské rozdiely. Je nutné zúžiť rozsah pre maximálnu a minimálnu šírku medzislovných medzier. Pozor na rieky prázdneho miesta v texte.

Nezarovnaný text

Skrátene – jeden okraj zarovnaný, druhý nie, prípadne ani jeden. Hlavná výhoda nezarovnaného textu je rovnaká vzdialenosť medzi slovami. Môžeme sádzať i bez delenia slov. Využíva sa najmä pre kratšie texty ako napr. poznámky.

Sadzba na prapor

Najčastejšie využívaný spôsob úpravy textu. Zarovnávame buď ľavý alebo pravý okraj.

Sadzba na strednú osu

Stredy jednotlivých, rozdielne dlhých riadkov sú zoradené na jednej ose a okraje ostávajú nezarovnané. Nepoužívame odstavcové zarážky. Môžeme takýmto spôsobom tvarovať určitú siluetu textu.

Ďalšie články

4. 9. 2017
Správne vytvorený Call to Action button môže výrazne ovplyvniť mieru konverzie na vašej webstránke. Prečítajte si 10 užitočných rád pre vytvorenie efektívnej výzvy na akcie na webe.
30. 10. 2019
Všetko má svoje pre a proti. Wordpress nie je výnimka a ostáva stále najpopulárnejším systémom vo svete internetu. Prečítajte si o tom, kedy a prečo je vhodné použiť Wordpress, a kedy už sa treba poobhliadnuť po inom riešení pre vašu web stránku.
25. 7. 2017
Ako zvýšiť rýchlosť načítania webu? Až 40% užívateľov odchádza, ak sa im webstránka nevykreslí do troch sekúnd. Ukážeme si spôsoby, ako vyťažiť z rýchlosti webu maximum. Zameriame sa taktiež na správnu logiku URL.